OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prehlásenie o ochrane osobných údajov

  10.1. Všeobecné informácie

  Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše Internetové Stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez nutnosti nám poskytovať akékoľvek osobné údaje. V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby sme Vám mohli zaslať požadované informácie. V takom prípade potom budeme vždy potrebovať Váš súhlas, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracovávať, a zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje budeme spracovávať spôsobom, za podmienok a v súlade so zásadami uvedenými v článku. 10.2. nižšie.

  10.2. Informácie o spracovaní osobných údajov

  Vyplnením príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook, poskytnete Spoločnosti ako správcovi na spracovanie svoje osobné údaje (v rozsahu: dátum narodenia, meno, priezvisko, pohlavie, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, profilová fotografia z aplikácie Facebook), a to pre propagačné a marketingové účely Spoločnosti, hlavne pre propagáciu, ponúkanie produktov a služieb Spoločnosti, vrátane zasielania informácií o Spoločnosťou organizovaných akciách, súťažiach, hrách a iných aktivitách, ako aj za účelom zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v aktuálnom znení.

  Spracovanie osobných údajov prebieha vždy výhradne s Vaším súhlasom. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

  V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "Zákon") by sme Vám týmto chceli poskytnúť informácie o spracovaní Vašich osobných údajov Spoločnosťou:

  Spoločnosť spracováva osobné údaje automatizovane v elektronickej forme sama, alebo prostredníctvom spracovateľa (zoznam spracovateľov nájdete tu). Osobné údaje môžu byť spracovávané v inom členskom štáte Európskej únie a v Spojených štátoch amerických. V takom prípade sa vždy budeme snažiť zabezpečiť, aby s osobnými údajmi zaobchádzalo v súlade so štandardmi platnými v Českej republike.

  Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov od chvíle, kedy ste nám ich poskytli, a uisťujeme vás, že nebudú sprístupnené iným osobám ako ich spracovateľovi.

  Bezpečnosť, ale aj presnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme zaviedli fyzické aj elektronické postupy na ich zabezpečenie. Prístup k týmto údajom majú výhradne oprávnení administratívni pracovníci.

  Máte právo na poskytnutie informácií o účele a povahe spracovania Vašich osobných údajov a o príjemcoch Vašich osobných údajov. Súčasne máte právo požadovať aktualizáciu alebo vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy. Pre tieto účely prosím využite e-mailovú adresu legalservices@asahibeer.cz. Prosíme o pochopenie, že aktualizácia či vymazanie údajov môže nejakú dobu trvať.

  V prípade, že zistíte, alebo sa domnievate, že Spoločnosť alebo spracovateľ vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného života, alebo v rozpore so Zákonom, najmä, ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, máte právo požiadať Spoločnosť alebo spracovateľa o vysvetlenie, alebo požadovať, aby Spoločnosť alebo spracovateľ odstránili vzniknutý stav, najmä môžete požadovať vykonanie blokácie, opravy, doplnenie alebo likvidáciu týchto osobných údajov. Ak bude Vaša žiadosť uznaná za oprávnenú, bude Spoločnosť, resp. spracovateľ, povinný bezodkladne odstrániť chybný stav. Ak nevyhovie Spoločnosť alebo spracovateľ Vašej oprávnenej žiadosti, alebo ak budete toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov neprebieha úplne v súlade so Zákonom, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

  10.3. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

  Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tento minimálny vek nedosiahli. Preto akonáhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

  10.4. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

  Za žiadnych okolností nebudeme odovzdávať, prevádzať ani poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

  10.5. Súbory „cookies“

  Na týchto internetových stránkach používame súbory "cookies" preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory "cookies" (v doslovnom preklade "sušienky") sú malé textové súbory, ktoré Internetové Stránky vo Vašom zariadení vytvoria v momente, keď na ne vstúpite.

  Tieto Internetové Stránky používajú ako tzv. "Session cookies", tak i tzv. "Persistent cookies". Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

  Tieto Internetové Stránky používajú cookies, ktoré:

  • Zlepšujú výkon Internetových Stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým je návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované).
  • Zvyšujú funkčnosť Internetových Stránok a približujú je Vám tým, že nám umožňujú si pamätať Vaše predchádzajúce voľby. Tieto informácie však nie sú používané k Vašej identifikácii ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli.
  • Umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu; a
  • Umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k Internetovým Stránkam poskytujú v našom zastúpení.
  • "Cookies" nie sú vírusy. Sú to len textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor "cookies" sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač je však pri každej návšteve odošle Internetovej Stránke, ku ktorej patrí, a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

  Pomocou súborov "cookies" dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových Stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. "Cookies" nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových Stránok, nie je ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom. Súbory "cookies" ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové Stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových Stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetové Stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

  Tieto Internetové Stránky si, samozrejme, môžete prezerať aj bez súborov "cookies", je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť "neakceptovať cookies". Súbory "cookies", ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou "pomocníka" Vášho prehliadača.

  Používaním Internetových Stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

 • Rozhodné právo a výklad

  Ak sa stane niektoré z ustanovení podmienok neplatným, nezákonným alebo inak nevymáhateľným, prípadne ak bude zrušené, neovplyvní to platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ich zvyšných ustanovení.

  Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Českej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce či sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Českej republike.