Pravidlá propagačnej súťaže Plzeňský Prazdroj, a. s.

 • Pravidlá súťaže

  1.1.

  Predmetom tohto dokumentu sú úplné pravidlá (ďalej len "pravidlá") súťaže Súťaž o dve Vstupenky na Colours of Ostrava 13.-16.7.2022 "(ďalej len "súťaž").

  1.2.

  Usporiadateľ súťaže: Plzeňský Prazdroj, a. S., U Prazdroja 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45357366, DIČ CZ45357366, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, v oddiele B, vložka 227.

  1.3.

  Organizátor soutěže, spolu-organizátor, realizátor soutěže a spolupracující agentury: Triad, s. r. o., se sídlem v Bratislavě, IČ: 35931141, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 35700/B. (dále jen „organizátor“)

 • Termín a místo konání soutěže

  2.1.

  Súťaž prebieha v termíne od 10. 06. 2022 do 06. 07. 2022 prostredníctvom chatbota na sociálnej sieti Facebook na Facebook stránke EYA drink. (Ďalej len "miesto konania súťaže").

 • Účasť v súťaži

  3.1.

  Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky uvedené v týchto pravidlách.

  3.2.

  Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa súťaže iba raz.

  3.3.

  Súťažiaci sa zúčastní súťaže tak, že v čase konania súťaže na Facebook stránke EYA drink (ďalej len "súťažná stránka") vyplní odpovede na otázky v rámci chatbota (ďalej len "chatbot") prostredníctvom svojho osobného profilu, čím vykoná svoju registráciu riadnym a úplným spôsobom a zapojí sa tak do súťaže. Odkaz v podobe QR kódu (URL) na chatbota nájdu užívatelia na zadnej časti plechovky produktu EYA - energie, EYA - vitalita a EYA - relax.

  3.4.

  Obsah komentára, fotografie, či videá vkladané súťažiacim do chatbota nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, byť vulgárny, podnecovať k nenávisti skupiny obyvateľstva, príp. byť akokoľvek v rozpore s platnými právnymi predpismi a ďalej v rozpore s oprávnenými záujmami Usporiadateľa a Organizátora. Ak nebude správa, príspevok alebo fotografie súťažiaceho spĺňať dané podmienky, bude súťažiaci zo súťaže vyradený.

  3.5.

  Do súťaže budú zaradení a výhercovia sa môžu stať iba tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a vykonajú registráciu riadnym a úplným spôsobom. Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

 • Výhry v súťaži, priebeh súťaže, mechanizmus určenia výhercu

  4.1.

  V súťaži bude odmenený 1 súťažiaci.

  4.2.

  Výhrou v súťaži sú 2 vstupenky na festival Colours of Ostrava 13.-16.7.2022.

  4.3.

  Výhercovia sa stávajú účastníci súťaže, ktorí boli riadne vylosovaní zo všetkých právoplatne zapojených účastníkov.

  4.4.

  Výherca súťaže vyberá organizátor súťaže. Žrebovanie sa uskutoční 06. 07. 2022

  4.5.

  Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy odpovedať skutočnej podobe výhier.

 • Odovzdanie výhier výhercom

  5.1.

  Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy, ktorú vyplnil v chatbotovi do 24 hodín po skončení súťaže a vyzve ho k zaslaniu kontaktných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre odovzdanie výhry. Kontaktné údaje (nie sú, nebudú zverejnené): meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

  5.2.

  Vyššie uvedené údaje musí výherca poslať najneskôr do 48 hodín odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom.

  5.3.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť či neodovzdať výhry v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany výhercu alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi.

  5.4.

  Ak výherca výhru odmietne, stráca nárok na výhru a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo charitatívnych dôvodov. Rovnakým spôsobom bude Usporiadateľ postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať.

  5.5.

  Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do 3 dní od doručenia kontaktných údajov výhercov Organizátorovi súťaže.

  5.6.

  Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za prípadnú poštovú či inú dopravu výhier ani za nedoručenie či poškodenie výhier počas prepravy. Reklamácie vád sa na výhry nevzťahujú.

 • Ďalšie ustanovenia

  6.1.

  Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

  6.2.

  Účasťou v súťaži, resp. vykonaním registrácie, vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  6.3.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za iné výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenia jednotlivých výhier bude súčasťou dodatkov týchto pravidiel.

  6.4.

  Vymáhanie účasti v súťaži alebo vyplatenie peňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Usporiadateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

  6.5.

  Súťažiaci zodpovedá za to, že zapojením sa do súťaže na sociálnej sieti Facebook, nebudú porušené práva tretích osôb, najmä, že nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb.

  6.6.

  Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora súťaže, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom alebo Organizátorom na organizáciu súťaže a blízke osoby. V prípade, že sa výhercom stane takto vylúčená osoba, Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel prípadne ju použiť na iné účely.

  6.7.

  Organizátor prehlasuje, že spoločnosť Instagram je plne oslobodená od akýchkoľvek záväzkov, ktoré by pre nich mohli vyplývať z tejto súťaže. Organizátor prehlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravované spoločnosťou Facebook.

  6.8.

  Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na stránke www.eyadrink.sk. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcim túto súťaž a týmito úplnými pravidlami, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

 • Súhlas so spracovaním údajov

  7.1.

  Registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil a že koná v ich súlade.

  7.2.

  Registráciou do súťaže súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len "údaje") a s ich zaradením do databázy spoločnosti Plzeňský Prazdroj, as, U Prazdroja 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45357366, DIČ CZ45357366, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, v oddiele B, vložka 227, ako správca, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je technický správca a organizátor súťaže Triad, sro, so sídlom v Bratislave, IČO: 35931141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 35700 / B, pre účely tejto súťaže, a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov.

  7.3.

  Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu týchto údajov, prenos alebo vymazanie, prípadne aj obmedzenia spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na poverenca u správcu: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Ak sa domnieva súťažiaci, že sú jeho údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

  7.4.

  Spracovávaným osobným údajom súťažiacich sú údaje vyplnené v chatbotovi a údaje odoslanej pre potrebu odovzdanie výhry.

  7.5.

  Spracovávaným osobnými údajmi výhercov sú údaje v rozsahu bežných údajov - meno, priezvisko, platná korešpondenčná adresa vrátane ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.

  7.6.

  Osobné údaje sa spracúvajú pre evidenciu súťažiacich za účelom účasti na súťaži a jej vyhodnotenie, na dobu od ich poskytnutia v rámci súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 1 rok od ich poskytnutia. V prípade, že sa účastník stane výhercom, budú jeho meno a priezvisko zverejnené a v nevyhnutnom rozsahu budú jeho osobné údaje spracovávané po dobu nutnú na účely identifikácie výhercu pre účtovné a daňové účely správcu (v tomto prípade odvolania súhlasu nie je možné, osobné údaje budú spracovávané na základe zákonov, najmä: z.č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, z.č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty). Osobné údaje súťažiaceho budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, popr. spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme.

  7.7.

  Správca na požiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré súťažiaci požiada, je možné účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Pokiaľ súťažiaci požiada o informácie elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používané elektronickej podobe, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Pri spracovaní žiadosti je povinnosť správcu preveriť totožnosť. Žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (najmä pri zohľadnení množstva žiadostí a ich komplexnosti) je možné túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade o predĺženie lehoty a jeho pôvodoch bude správca informovať. Informácie správca zásadne poskytuje bezplatne. Ak by žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúce sa charakter, môže správca požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

  7.8.

  Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom mailu na info@prazdroj.cz. Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo súťaže, a to bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu, odvolaním súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

  7.9.

  Výslovne sa uvádza, že súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov, za účelom ich využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený a jeho osobné údaje budú vymazané.

  7.10.

  Ak si želáte vedieť viac informácií o spracovaní osobných údajov a svojich právach, navštívte, prosím, našu webovú stránku https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi.

 • Rozhodné právo

  8.1.

  Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  8.2.

  Účastníci súťaže sa môžu zoznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže dotaznicek.eyadrink.sk.

  8.3.

  Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.

  8.4.

  Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.

 • V Bratislave dňa 10. 06. 2022

  Plzeňský Prazdroj, a. s.