PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK, ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIA SÚBOROV „COOKIES“

Vitajte na stránkach spoločnosti [Plzeňský Prazdroj, a.s.]. Internetové stránky na doméne [prazdroj.cz] (ďalej len "Internetové Stránky") prevádzkuje spoločnosť [Plzeňský Prazdroj, as], IČO: [453 57 366], so sídlom [U Prazdroje 7, Plzeň, PSČ 304 97], zapísaná v obchodnom registri vedenom [Krajským súdom v Plzni], sp. zn. [B 227] (ďalej len "Spoločnosť"). Všetky odkazy na "naše", "nás" alebo "my" sú odkazy na Spoločnosť.

 • Podmienky používania

  Všetok obsah zverejnený na Internetových Stránkach je chránený autorským právom Spoločnosti. Spoločnosť je tiež v súlade s autorských právom správca databáz zverejnených na internetových stránkach. Všetky práva vyhradené.

  Vstupom na Internetové Stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania Internetových Stránok a zásadami ochrany súkromia a používanie súborov "cookies" (ďalej len "podmienky"). Predtým, než začnete Internetové Stránky používať, si prosím prečítajte tieto podmienky.

  AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, OPUSTITE, PROSÍM, OKAMŽITE TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

 • Minimálny vek

  Do niektorých sekcií Internetových Stránok nemáte mať v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky prístup, ak ste mladší ako 18 rokov, alebo ak ste pod hranicou zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholu v danej krajine, provincii, štátu alebo na území, z ktorého si Internetové Stránky prezeráte. Ak patríte do tejto kategórie, môžete porušovať zákony alebo iné právne predpisy platné v krajine, v ktorej sa zdržujete alebo z ktorej sa pripájate, a mali by ste dotknutej sekcie okamžite opustiť. Pred ich sprístupnením budete vyzvaní, aby ste potvrdili svoj vek.

 • Zakázané použitie

  Súhlasíte s tým, že nebudete používať Internetové Stránky, najmä teda akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať ich užitím, spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis.

 • Zreknutie sa obsahu

  Internetové Stránky sa poskytujú "tak, ako sú". Užívanie Internetových Stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a používania alebo spoliehania sa na obsah zverejnený na internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom týmto výslovne vylučujeme všetky vyhlásenia, podmienky alebo záruky týkajúce predajnosti, uspokojivej kvality, spôsobilosti k danému účelu alebo rozumné starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak .

  Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nerobíme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:

  • presnosť alebo úplnosť materiálu zverejneného na internetových stránkach;
  • dostupnosť Internetových Stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
  • kompatibilitu Internetových Stránok s Vaším počítačovým systémom a
  • to, že Internetové Stránky nie sú infikované vírusom.
 • Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

  V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä, nie však výlučne, za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky žiadneho druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom k Internetovým Stránkam alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

  Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových Stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenú s internetovými stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové Stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

 • Duševné vlastníctvo

  Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu Internetových Stránok (najmä vo vzťahu k ochranným známkam, obrázkom a logám) buď vlastníme, alebo používame na základe licencie a sú nám vyhradené. Nezískavate žiadne práva k obsahu Internetových Stránok okrem obmedzeného práva je užívať v súlade s podmienkami.

 • Používanie Internetových Stránok

  Môžete používať Internetové Stránky v súlade s podmienkami a môžete ich tlačiť alebo z nich sťahovať informácie pre Vaše osobné, nekomerčné použitie.

  Nie ste oprávnený:

  • prepájať Internetové Stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu; ani
  • neoprávnene vniknúť do Internetových Stránok, používať Internetové Stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na
  • skresľovať či upravovať obsah, ktorý kopírujete z Internetových Stránok, ani tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktorá používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na Internetových Stránkach.
  • V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup k Internetovým Stránkam a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá nám v tejto súvislosti vznikne.
 • Hyperlinky

  Odkazy na iné internetové stránky sú poskytnuté pre Vašu potrebu. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je tak na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

 • Zmeny

  Môžeme dopĺňať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzkovanie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez predchádzajúceho upozornenia. Súčasne môžeme priebežne meniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne zoznamovať a ak nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite, prosím, Internetové Stránky opustite.

 • Prehlásenie o ochrane osobných údajov

  10.1. Všeobecné informácie

  Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše Internetové Stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez nutnosti nám poskytovať akékoľvek osobné údaje. V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby sme Vám mohli zaslať požadované informácie. V takom prípade potom budeme vždy potrebovať Váš súhlas, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracovávať, a zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje budeme spracovávať spôsobom, za podmienok a v súlade so zásadami uvedenými v článku. 10.2. nižšie.

  10.2. Informácie o spracovaní osobných údajov

  Vyplnením príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook, poskytnete Spoločnosti ako správcovi na spracovanie svoje osobné údaje (v rozsahu: dátum narodenia, meno, priezvisko, pohlavie, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, profilová fotografia z aplikácie Facebook), a to pre propagačné a marketingové účely Spoločnosti, hlavne pre propagáciu, ponúkanie produktov a služieb Spoločnosti, vrátane zasielania informácií o Spoločnosťou organizovaných akciách, súťažiach, hrách a iných aktivitách, ako aj za účelom zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v aktuálnom znení.

  Spracovanie osobných údajov prebieha vždy výhradne s Vaším súhlasom. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

  V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "Zákon") by sme Vám týmto chceli poskytnúť informácie o spracovaní Vašich osobných údajov Spoločnosťou:

  Spoločnosť spracováva osobné údaje automatizovane v elektronickej forme sama, alebo prostredníctvom spracovateľa (zoznam spracovateľov nájdete tu). Osobné údaje môžu byť spracovávané v inom členskom štáte Európskej únie a v Spojených štátoch amerických. V takom prípade sa vždy budeme snažiť zabezpečiť, aby s osobnými údajmi zaobchádzalo v súlade so štandardmi platnými v Českej republike.

  Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov od chvíle, kedy ste nám ich poskytli, a uisťujeme vás, že nebudú sprístupnené iným osobám ako ich spracovateľovi.

  Bezpečnosť, ale aj presnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme zaviedli fyzické aj elektronické postupy na ich zabezpečenie. Prístup k týmto údajom majú výhradne oprávnení administratívni pracovníci.

  Máte právo na poskytnutie informácií o účele a povahe spracovania Vašich osobných údajov a o príjemcoch Vašich osobných údajov. Súčasne máte právo požadovať aktualizáciu alebo vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy. Pre tieto účely prosím využite e-mailovú adresu legalservices@asahibeer.cz. Prosíme o pochopenie, že aktualizácia či vymazanie údajov môže nejakú dobu trvať.

  V prípade, že zistíte, alebo sa domnievate, že Spoločnosť alebo spracovateľ vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného života, alebo v rozpore so Zákonom, najmä, ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, máte právo požiadať Spoločnosť alebo spracovateľa o vysvetlenie, alebo požadovať, aby Spoločnosť alebo spracovateľ odstránili vzniknutý stav, najmä môžete požadovať vykonanie blokácie, opravy, doplnenie alebo likvidáciu týchto osobných údajov. Ak bude Vaša žiadosť uznaná za oprávnenú, bude Spoločnosť, resp. spracovateľ, povinný bezodkladne odstrániť chybný stav. Ak nevyhovie Spoločnosť alebo spracovateľ Vašej oprávnenej žiadosti, alebo ak budete toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov neprebieha úplne v súlade so Zákonom, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

  10.3. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

  Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tento minimálny vek nedosiahli. Preto akonáhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

  10.4. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

  Za žiadnych okolností nebudeme odovzdávať, prevádzať ani poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

  10.5. Súbory „cookies“

  Na týchto internetových stránkach používame súbory "cookies" preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory "cookies" (v doslovnom preklade "sušienky") sú malé textové súbory, ktoré Internetové Stránky vo Vašom zariadení vytvoria v momente, keď na ne vstúpite.

  Tieto Internetové Stránky používajú ako tzv. "Session cookies", tak i tzv. "Persistent cookies". Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

  Tieto Internetové Stránky používajú cookies, ktoré:

  • Zlepšujú výkon Internetových Stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým je návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované).
  • Zvyšujú funkčnosť Internetových Stránok a približujú je Vám tým, že nám umožňujú si pamätať Vaše predchádzajúce voľby. Tieto informácie však nie sú používané k Vašej identifikácii ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli.
  • Umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu; a
  • Umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k Internetovým Stránkam poskytujú v našom zastúpení.
  • "Cookies" nie sú vírusy. Sú to len textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor "cookies" sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač je však pri každej návšteve odošle Internetovej Stránke, ku ktorej patrí, a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

  Pomocou súborov "cookies" dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových Stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. "Cookies" nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových Stránok, nie je ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom. Súbory "cookies" ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové Stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových Stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetové Stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

  Tieto Internetové Stránky si, samozrejme, môžete prezerať aj bez súborov "cookies", je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť "neakceptovať cookies". Súbory "cookies", ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou "pomocníka" Vášho prehliadača.

  Používaním Internetových Stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

 • Rozhodné právo a výklad

  Ak sa stane niektoré z ustanovení podmienok neplatným, nezákonným alebo inak nevymáhateľným, prípadne ak bude zrušené, neovplyvní to platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ich zvyšných ustanovení.

  Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Českej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce či sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Českej republike.